Andere eigen campagnes of interessante campagnes die we steunen

Nieuwsberichten

Deze en gelijkaardige vaststellingen leren ons twee dingen.

Eén. Hand in Hand en haar partnerorganisaties hebben gelijk als ze stellen dat de grote tewerkstellingsachterstand van “allochtonen” niet enkel te wijten is aan objectieve factoren zoals diploma’s of taalachterstand, maar eveneens aan een ongelijke behandeling omwille van afkomst of religie . Het gaat om bewuste of onbewuste discriminatie omwille van vooroordelen over bepaalde bevolkingsgroepen. Gelijkaardige veralgemenende mechanismen spelen trouwens bij ouderen, mensen met een handicap...>>>

In 2013 bleek uit diverse onderzoeken dat de tewerkstelling van mensen met een migratieachtergrond sterk achterliep bij die van de algemene bevolking en dat racisme en vooroordelen hier een belangrijke rol speelden ( zie bv. het Rapport Socio-economische Monitoring 2013, http://www.diversiteit.be/socio-economische-monitoring ). Sommige werkgevers deden hun best maar andere verscholen zich achter het argument dat ze enkel naar competenties keken. Ook overheden en overheidsbedrijven weerspiegelden lang niet de diverse samenstelling van de bevolking.

Deze...>>>

De pin wordt de komende weken over heel Vlaanderen uitgedeeld. Elke pin is een verbodsteken met daarin een vraagteken.

Marius Dekeyser, coördinator van initiatiefnemer Hand in Hand, legt uit: ‘Met deze pin stellen we de vraag waarom zoveel jobs verboden blijven voor een groot deel van de bevolking, waarom zij geen kansen krijgen om hun vaardigheden en kwaliteiten in te zetten in onze samenleving. Door zoveel mogelijk mensen de pin te laten dragen, geven we een sterk signaal dat heel veel mensen zich vragen stellen bij de uitsluiting van mensen met een migratie-achtergrond bij...>>>

Met de resultaten van het eerste rapport van de Socio-Economische Monitoring in de hand, schuift het Centrum twee aanbevelingen naar voren. Ten eerste: als we de deelname van mensen van buitenlandse origine aan de Belgische arbeidsmarkt willen bevorderen, is het essentieel dat alle federale en regionale beleidsactoren een diversiteitsbeleid op poten zetten – of dat beleid nog versterken. Een Koninklijk Besluit dat positieve acties toelaat moet daartoe worden goedgekeurd. Ten tweede vraagt het Centrum om via maatregelen de duurzaamheid van de Monitoring zelf te waarborgen. Haar waarde ligt...>>>

Hand in Hand betoogde onlangs in Antwerpen tegen discriminatie bij aanwerving en tewerkstelling. Parallel hiermee mailden bijna 2000 sympathisanten ons rappel met eisen voor een antiracistisch tewerkstellingsbeleid naar de lokale politieke partijen in 201 gemeenten. Een 75-tal afdelingen van diverse politieke strekkingen in meer dan 50 gemeenten reageerden overwegend positief. De concrete maatregelen om dit te realiseren variëren van partij tot partij en soms ook tussen partij-afdelingen onderling. Na de verkiezingen zal Hand in Hand dit verder opvolgen.

Een korte...>>>

Uit de statistieken van de VDAB blijkt een grote tewerkstellingsachterstand van “allochtonen”. Eén op vier werkzoekenden in Vlaanderen behoort tot een etnisch-culturele minderheid. Met of zonder Belgische nationaliteit, hier of buiten de Europese Unie geboren, hoog- en laaggeschoold, … Allen samen hebben ze gemiddeld vier tot vijf maal meer kans om werkloos te zijn dan mensen die hier al enkele generaties wonen, geen vreemde naam hebben of een andere huidskleur. Opleidingsachterstand en taalproblemen kunnen dit maar deels verklaren, discriminatie en vooroordelen spelen een grote rol....>>>

De afgelopen 10 jaar steeg het aandeel buiten de EU geboren Vlamingen met een job tot 53,4 procent – ruim onvoldoende om de rest van de werkende bevolking bij te benen. Vlaanderen is Europees recordhouder wat betreft etnische kloven op de arbeidsmarkt. Een opmerkelijke vaststelling 10 jaar nadat het decreet evenredige arbeidsdeelname (8 mei 2002) werd goedgekeurd in het Vlaams parlement. ‘De uitdaging voor een evenredige en discriminatievrije arbeidsmarkt blijft even groot.’ Volgens het Minderhedenforum moet de overheid afstappen van inspanningsverbintenissen en bedrijven en sectoren...>>>

De werkloosheid bij de zogenaamde allochtonen of nieuwe Belgen is onrustbarend hoog (tot vier maal hoger dan bij autochtonen). Ook voor wie hier geboren is, de taal perfect spreekt en het juiste diploma heeft blijft er een kloof die alleen verklaard kan worden door discriminatie en racisme.

Werk is de sleutel tot volwaardige deelname aan de samenleving. Mensen van etnisch-culturele minderheden de toegang tot werk ontzeggen is niet alleen een schending van hun mensenrechten, het verarmt ook de maatschappij in haar geheel. Talenten, energie en creativiteit van een hele...>>>

In 2011 bracht Idea Consult dit eerder al in kaart. 47 procent van de dienstenbedrijven krijgt met de regelmaat van de klok de vraag van klanten om vooral geen ‘allochtonen’ te sturen.19 procent van de bevraagde Vlaamse klanten geeft zonder verpinken toe niets van ‘allochtonen’ te willen weten. Uiteraard is het strafbaar als dienstverlener in te gaan op vragen tot discriminatie. Toch gebeurt het massaal. En erger. Koppen toont dat bedrijven het zelf vaak ook voorstellen aan de klant. Op die manier voeden ze de racistische vooroordelen en zetten ze aan tot discriminatie. En...>>>

Lees verder: http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/120328_dienstencheques_...

De uitzending van het nieuws: http://www.deredactie.be/permalink/1.1258251

De uitzending van Koppen: http://www.deredactie.be/permalink/1.1258611>>>